Στη διαδικασία του business/ executive coaching εστιάζουμε κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην επαγγελματική ζωή του ατόμου, είτε πρόκειται για πρωτοβουλία του ίδιου του επαγγελματία, είτε της εταιρείας στην οποία εργάζεται. Πολλές εταιρείες παγκοσμίως παρέχουν coaching στα στελέχη στα οποία θέλουν να επενδύσουν προκειμένου να δουλέψουν θέματα όπως:

  • Ενίσχυση της διαπροσωπικής και επαγγελματική επικοινωνίας.
  • Διαχείριση αλλαγής – αναβάθμισης επαγγελματικής καριέρας.
  • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων.
  • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων.
  • Διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων.
  • Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης – Αυτοεκτίμησης.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης προσωπικού – Leadership.

«If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

Εάν οι πράξεις σου εμπνέουν τους άλλους να ονειρευτούν περισσότερο, να μάθουν περισσότερα, να κάνουν περισσότερα και να γίνουν περισσότερα, είσαι ηγέτης.

-John Quincy Adams