Όροι & Προυποθέσεις

Όροι & Προυποθέσεις Χρήσης του site “avagianoucoaching.com”

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα «avagianoucoaching.com» (στο εξής «η Ιστοσελίδα») της Αθηνάς Αβαγιανού  (στο εξής «η Coach»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Γ. Κυριαζή 36Β,  15462 Ελλάδα (ΑΦΜ 062664006 / Δ.Ο.Υ Κηφισιάς).

H χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Iστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/πελάτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Εάν επιθυμείτε να συναλλαχθείτε μαζί μας θα πρέπει, επίσης, να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη σελίδα αυτή για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών, που μπορεί να έχουν γίνει επί των Όρων και Προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση, που δε συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, σας συνιστούμε να αποφύγετε την χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών και να μη συναλλαχθείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

H Coach μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Coach.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Coach σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτήν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Coach και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της ή των server της, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ μας μέσω e-mail, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συνιστούν ολόκληρη τη σύμβαση μεταξύ μας. Αυτή η σύμβαση υποκαθιστά οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Coach με το ίδιο αντικείμενο. Κάθε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει μόνο αν υποβληθεί γραπτώς. Καμία προφορική επεξήγηση ή πληροφορία δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο πελάτης/ χρήστης/ επισκέπτης της Ιστοσελίδας:

•    Aναγνωρίζει ότι τα σεμινάρια ή προϊόντα της Ιστοσελίδας παρέχουν προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής του και δεν εγγυώνται οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσει ή μη τις προτάσεις αυτές εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο.

•    Συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή του στο εκάστοτε σεμινάριο ή πρόγραμμα,  για τη σωματική, διανοητική και συναισθηματική ευημερία του και για τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις συνέπειες τους κατά τη διάρκεια ή/και μετά το σεμινάριο/πρόγραμμα.

•    Δηλώνει ότι είναι ενήμερος ότι το coaching και κατ’ επέκταση οι υπηρεσίες που προτείνονται από την Ιστοσελίδα δεν είναι και δεν μπορούν να θεωρηθούν ψυχολογική / ψυχιατρική /ιατρική θεραπεία ή άλλου είδους θεραπεία.

•    Κατανοεί ότι ευθύνεται για τα αποτελέσματα των πράξεών του και άρα και για το τελικό αποτέλεσμα του εκάστοτε σεμιναρίου ή προγράμματος. Δηλώνει ότι γνωρίζει ότι τα σεμινάρια κινηματογραφούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς ποτέ να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του σε περίπτωση προφορικών διάλογων.

1. Πληροφορίες Προϊόντων

Στην Ιστοσελίδα και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία αναφέρονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο τρόπος πληρωμής. Η Coach διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εφόσον πρόκειται για ενημερωτική καταχώρηση σχετικά με προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση αλλά αναμένεται να είναι μελλοντικά.

Η Coach διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών της μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Κάθε εικονιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Coach διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. 

3. Διαδικασία αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών

Κάθε χρήστης περιηγείται στην Iστοσελίδα προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιστοσελίδας. Η Coach δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η Coach αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.

4. Τρόπος εξόφλησης

Η εξόφληση είναι δυνατόν, κατ’ επιλογή του χρήστη, να πραγματοποιηθεί είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, είτε με χρέωση χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank.

Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η διεθνής πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών Paypal.

5. Σχετικά με την αγορά Υπηρεσιών (Συνεδρίες, σεμινάρια, ατομικά ή ομαδικά προγράμματα εκπαιδεύσεις & coaching, ψηφιακά σεμινάρια, ψηφιακά εγχειρίδια).

Τα σεμινάρια ή οι συνεδρίες (ατομικές ή ομαδικές) πραγματοποιούνται στην έδρα της Coach ή μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Η ακύρωση της αγοράς μιας Υπηρεσίας δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της Coach, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα της επιλογής της επιστροφής χρημάτων ή της χρήσης πιστωτικού για ένα επόμενο σεμινάριο ή για ένα πακέτο συνεδριών ή για ένα προϊόν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σε καμία άλλη περίπτωση δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της Coach. Όλο το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Coach και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Coach ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Coach ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην Iστοσελίδα δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η Coach, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του. Η Coach με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Coach, να εκτελούνται ορθά οι παραγγελίες και να εξακριβώνεται η ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Coach.

Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες μέσω κάρτας, απαιτείται συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο, διαβιβάζεται και ελέγχεται μόνο από την Τράπεζα. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Coach και την Τράπεζα Alpha Bank για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και, αρμόδια για την επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης αναφορικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και/ή της σύμβασης πώλησης, είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας από την οποία έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και/ή το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Visited 77 times, 1 visit(s) today